Feldenkrais logo
Förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och lärare

Utbildningen ger med Feldenkrais®metoden som utgångspunkt bättre insikt och ökad kunskap om barnets motoriska utveckling och hur motorisk inlärning sker.
Genom egen upplevd kroppserfarenhet förmedlas hur olika funktioner i den egna kroppen hänger samman. Samtidigt skapas mer förståelse för hur barnet utvecklas motoriskt i interaktion med tyngdkraften och omgivningen.

Med hjälp av enkla rörelser som bygger på grundfunktioner, hjälper kursen till att öka den egna kroppsmedvetenheten. Deltagarna får därmed ett verktyg för att kunna hantera obalans i kroppen. Både hos sig själv och hos barnet. Tyngdpunkten för utbildningen ligger på den praktiska kroppsupplevelsen och ett organiskt lärande.


Barnmorskor: Att följa kvinnans egen väg

Graviditet och förlossning är stora händelser i en kvinnas liv och kräver mångfaldig kunskap om de förändringar en gravid kvinna genomgår. Som barnmorska följer man kvinnan genom dessa processer. Bäckenet har en central roll i kroppens samverkande rörelsemönster.

De förändringar som sker under graviditeten påverkar kroppen och dess uttryck. För att öka kunskapen om kvinnans funktionella sammanhang som finns i kroppen och hur hennes verbala uttryck följer de kroppsliga, erbjuder vi en utbildning om hur man som barnmorska kan bidra till och öka kvinnans positiva förlossnings– och graviditetserfarenhet.

Utbildningen kommer att ge egen upplevd kroppserfarenhet genom Feldenkrais®lektioner samt samtal kopplade till dessa upplevelser. Kursen är uppdelad i en del som undersöker kroppens språk, och en del som fokuserar på det verbala uttrycket samt en del om hur dessa två hänger samman.

Kursledare:
Sonja Haas
, aukt. feldenkrais®pedagog och leg. sjukgymnast
Judit Wagner, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i systemisk familjeterapi